website logo

ALGEMENE VOORWAARDEN

Van Amigo Creative Network B.V. gevestigd te Heerlen aan de Jan Campertstraat 7, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven en aldaar ingeschreven onder nummer 72713666

 

DEEL I: ALGEMENE BEPALINGEN

 

Artikel 1. Definities

Opdrachtnemer: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Amigo Creative Network B.V., hierna te noemen Amigo, statutair gevestigd te Heerlen.

Opdrachtgever: De natuurlijke en/of rechtspersoon die Opdracht aan Amigo heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden.

Opdracht/Overeenkomst: De overeenkomst van Opdracht tussen Opdrachtgever en Amigo, waarbij Amigo zich jegens Opdrachtgever verbindt werkzaamheden te verrichten.

Opdrachtbevestiging: De schriftelijke vastlegging van de gemaakte afspraken tussen Amigo en  Opdrachtgever met betrekking tot een specifieke opdracht. Deze Opdrachtbevestiging is gebaseerd op de door Opdrachtgever aan Amigo verstrekte informatie en wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en alle rechtsverhoudingen tussen Amigo en Opdrachtgever betreffende de door Amigo ten behoeve van Opdrachtgever te verrichten werkzaamheden.
 2. In deze algemene voorwaarden wordt elke deel- of vervolgopdracht als een afzonderlijke Opdracht beschouwd. Onder Opdracht dient in deze algemene voorwaarden dan ook in voorkomend geval deelopdracht of vervolgopdracht te worden verstaan.
 3. Deze algemene voorwaarden bestaan uit een algemeen deel dat van toepassing is op al de door Amigo te verrichte c.q. verrichte werkzaamheden, alsmede uit een aantal specifieke voorwaarden die in deel II van deze algemene voorwaarden zijn opgenomen met betrekking tot werving en selectie en projecten die Amigo aanbiedt aan haar opdrachtgevers. Verder zijn in deze algemene voorwaarden onder deel III opgenomen de bepalingen die van toepassing zijn op het moment dat Amigo persoonsgegevens in de zin van de AVG verwerkt.
 4. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig, indien en voor zover zij uitdrukkelijk en schriftelijk in de opdrachtbevestiging tussen partijen zijn overeengekomen. Voor zover dergelijke afwijkingen niet hebben plaatsgevonden blijven de bepalingen in deze algemene voorwaarden onverkort van toepassing en wordt de toepasselijkheid van andere inkoop- en/of algemene voorwaarden van Opdrachtgever of derden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 

Artikel 3. Totstandkoming overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand op 1 van de navolgende wijze en tijdstippen:

 • hetzij, indien een Opdrachtbevestiging wordt toegestuurd op het moment waarop Amigo de aan Opdrachtgever toegestuurde en door deze voor akkoord ondertekende Opdrachtbevestiging heeft terugontvangen;
 • hetzij, indien geen Opdrachtbevestiging wordt gestuurd, op het moment waarop een door Amigo gedaan aanbod door Opdrachtgever uitdrukkelijk mondeling of schriftelijk en ongewijzigd is aanvaard;
 • hetzij; op het moment waarop Amigo met de uitvoering van die Opdracht een aanvang heeft gemaakt.

 

Artikel 4. Informatie en medewerking

 1. Opdrachtgever is gehouden Amigo op diens verzoek tijdig alle informatie te verstrekken, welke Amigo naar zijn oordeel voor een correcte uitvoering van de Opdracht nodig heeft, dan wel krachtens de Wet verplicht is in te winnen. De informatie dient te worden verstrekt in de vorm en op de wijze zoals door Amigo wordt verzocht. Indien de informatie niet of niet tijdig wordt verstrekt is Amigo gerechtigd de (verdere) uitvoering van de Opdracht onmiddellijk op te schorten.
 2. Opdrachtgever is voorts gehouden Amigo uit eigen beweging tijdig alle informatie te verstrekken waarvan Opdrachtgever weet of redelijkerwijs behoort te weten dat deze voor een correctie uitvoering van de Opdracht van belang is of kan zijn.
 3. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Amigo verstrekte informatie, ook indien deze van derden afkomstig is.
 4. Indien de uitvoering van de Opdracht wordt vertraagd doordat Opdrachtgever zijn in artikel 4.1 en 4.2 genoemde verplichtingen niet nakomt, dan wel door opdrachtgever verstrekte informatie niet voldoet aan het in artikel 4.3 bepaalde, zijnde daaruit voortvloeiende (extra) kosten voor rekening van Opdrachtgever en is Amigo bevoegd (extra) honorarium voor de daardoor noodzakelijk geworden (extra) werkzaamheden in rekening te brengen.
 5. De door Opdrachtgever verstrekte informatie wordt door Amigo niet langer bewaard dan nodig is met het oog op de wettelijk voorgeschreven bewaartijd voor boeken, bescheiden en andere gegevensdragers (7 jaar).

 

Artikel 5. Uitvoering van de Opdracht

 1. Amigo zal de krachtens Opdracht te verrichten werkzaamheden, met inachtneming van hetgeen daaromtrent tussen partijen is overeengekomen, naar beste inzicht en vermogen uitvoeren volgens de normen zoals die gelden binnen de branche waarin Amigo werkzaam is. Amigo staat evenwel niet in voor het bereiken van een bepaald resultaat.
 2. Amigo bepaalt door welke persoon of personen uit zijn organisatie de Opdracht wordt uitgevoerd, zulks met uitsluiting van het bepaalde in artikel 404 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek. Voorts bepaalt Amigo op welke wijze en met welke middelen de Opdracht wordt uitgevoerd. Daarbij zal zoveel mogelijke rekening worden gehouden met de redelijke wensen en aanwijzingen van Opdrachtgever, mits dit naar het oordeel van Amigo bevorderlijk is voor een tijdige en correcte uitvoering van de Opdracht.
 3. Amigo is bevoegd derden bij de uitvoering van de opdracht in te schakelen indien dit uit de aard strekking of inhoud van de opdracht voortvloeit en tussen partijen daarover overeenstemming bestaat, dan wel naar het oordeel van Amigo de inschakeling van derden noodzakelijk is voor een tijdige en correcte uitvoering van de opdracht.
 4. Indien Opdrachtgever derden bij de uitvoering van de Opdracht wenst te betrekken, is hij daartoe slechts bevoegd nadat daaromtrent tussen partijen overeenstemming is bereikt.
 5. De door Amigo genoemde termijnen voor de uitvoering van de Opdracht zijn steeds richttermijnen, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen dan wel uit aard, inhoud of strekking van de Opdracht voortvloeit dat die termijnen een definitief karakter hebben.
 6. Indien voor of tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een correcte uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is om de overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
 7. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkom wordt gewijzigd of aangevuld, kan dit gevolgen hebben voor het tijdstip van voltooiing van de uitvoering van de overeenkomst. Amigo zal opdrachtgever in dat geval zowel de wijzigingen van en/of aanvullingen op de overeenkomst alsook het aangepaste tijdstip van voltooiing van de uitvoering van de overeenkomst schriftelijk bevestigen.
 8. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve gevolgen zal hebben, zal Amigo opdrachtgever hierover schriftelijk informeren.
 9. Ingeval voor de door Amigo uit te voeren opdracht een vaste prijs is overeengekomen, zal Amigo opdrachtgever schriftelijk aangegeven of, en zo ja in hoeverre de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst een overschrijding van de vaste prijs tot gevolg heeft.

 

Artikel 6. Honorarium

 1. Alle door Amigo aangeboden of genoemde prijzen of tarieven zijn exclusief BTW.
 2. Tenzij anders overeengekomen, vindt betaling plaats vooraf op basis van maandelijkse facturering. Indien Amigo op verzoek van of met voorafgaande instemming van Opdrachtgever werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeenkomst vallen, zullen deze werkzaamheden en prestaties worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van Amigo.
 3. Opdrachtgever zal, indien noodzakelijk, daarnaast onkostenvergoedingen die aan de uitvoering van de opdrachten zijn verbonden zoals onder andere reis-, verblijfs- en materiaalkosten en andere onkosten vergoeden, tenzij anders is geoffreerd.

 

Artikel 7. Facturering, betaling en reclames

 1. Tenzij anders bedongen, dienen betalingen binnen veertien dagen na factuurdatum, zonder aftrek, korting of verrekening te geschieden in Nederlandse valuta door storting op- of overschrijving aan de door Amigo aan te wijzen bankrekening.
 2. Indien Opdrachtgever niet binnen de in artikel 7.1 genoemde of anders bedongen termijn heeft betaald en, na daartoe door Amigo te zijn aangemaand, niet alsnog heeft betaald, is Amigo bevoegd zonder nadere ingebrekestelling en onverminderd de overige rechten van Amigo, aan Opdrachtgever een rente in rekening te brengen van 4% per kalendermaand over de periode van de uiterste dag van betaling als bedoeld in artikel 7.1 tot aan de dag van algehele voldoening in rekening te brengen.
 3. Alle in redelijkheid door Amigo in verband met de niet- of niet tijdige nakoming door Opdrachtgever van diens betalingsverplichtingengemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso-)kosten, zijn voor rekening van Opdrachtgever en bedragen in afwijking van de BIK staffel, 15% van de openstaande factuurbedragen, waarbij een minimumbedrag van € 50,00 geldt. Al hetgeen door opdrachtgever wordt voldaan, strekt steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van de opeisbare facturen die het langst open staan, zulks ongeacht hetgeen de opdrachtgever omtrent de betaling vermeldt. 
 4. Indien de Opdracht door meerdere Opdrachtgevers gezamenlijk is gegeven, zijn zij, indien en voor zover de werkzaamheden ten behoeve van hen gezamenlijk zijn verricht, hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de uit de Overeenkomst voortvloeiende betalingsverplichting.
 5. Opdrachtgever is gehouden reclames met betrekking tot de door Amigo verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag schriftelijk aan Amigo kenbaar te maken binnen 8 (acht) dagen na verzenddatum van hetgeen naar aanleiding waarvan hij wenst te reclameren, dan wel onverwijld nadat hij hetgeen waarover hij wenst te reclameren heeft ontdekt. In het laatste geval dient Opdrachtgever aan te tonen dat hij hetgeen waarover hij wenst te reclameren redelijkerwijs niet eerder heeft kunnen ontdekken.
 6. Opdrachtgever is niet bevoegd tot opschorting van zijn betalingsverplichtingen wegens reclames zoals hiervoor vermeld.
 7. Indien er voor zover de Opdrachtgever naar het oordeel van Amigo terecht reclameert, is Amigo bevoegd naar eigen keuze hetzij het factuurbedrag aan te passen, hetzij de betreffende werkzaamheden voor eigen rekening te verbeteren dan wel opnieuw te berichten, hetzij een gedeelde van het reeds betaalde honorarium te restitueren zonder verdere uitvoering aan de Opdracht te geven.
 8. Indien Opdrachtgever niet binnen de door artikel 7.5 gestelde termijn heeft gereclameerd, vervallen al zijn rechten en aanspraken uit welke hoofde dan ook, ter zake van hetgeen waarover hij heeft gereclameerd of binnen die termijn had kunnen reclameren.
 9. De Opdrachtgever is gehouden, indien hij van oordeel is of blijft dat Amigo de Opdracht niet naar behoren of met de vereiste zorg heeft uitgevoerd, zulks –tenzij dit reeds op grond van het bepaalde in artikel 7.5 is gebeurd - onverwijld schriftelijk aan Amigo kenbaar te maken en de daarop gebaseerde aanspraken binnen één (1) jaar na dagtekening van de hiervoor bedoeld kennisgeving, dan wel binnen één (1) jaar, nadat die kennisgeving had behoren te worden gedaan, in rechte geldend te maken, bij gebreke waarvan al zijn rechten en aanspraken te dier zake vervallen door het verstrijken van de hiervoor bedoelde termijn.

 

Artikel 8. Beschikbaarstelling ruimte en materiaal

Indien de uitvoering van de Opdracht geheel of gedeeltelijk bij Opdrachtgever zal plaatsvinden, is Opdrachtgever verplicht tijdig en kosteloos werkruimte met telecommunicatie en/of datanet aansluiting aan Amigo, althans degene die de Opdracht namens Amigo uitvoert, beschikbaar te stellen.

  

Artikel 9. Werving personeel en/of ingeschakelde derden

Opdrachtgever zal zich in periode van 18 maanden na beëindiging van de laatste opdracht jegens Amigo onthouden, van iedere handeling die als doel heeft of effect heeft dat werknemers in dienst van Amigo, Amigo verlaten om bij Opdrachtgever in dienst te treden. Hetzelfde geldt voor derden door Amigo ingeschakeld ten behoeve van de uitvoering van de Opdracht bij Opdrachtgever. Het is Opdrachtgever voorts niet toegestaan, zonder tussenkomst van Amigo de (aangeboden) de werknemers en/of derden die bij Opdrachtgever werkzaamheden hebben verricht in dienstverband of anderszins direct of indirect, in te zetten na de aanbieding, tijdens de Opdracht en/of gedurende 18 maanden na afloop van de Opdracht. Bij overtreding van deze bepaling verbeurt Opdrachtgever ten behoeve van Amigo zonder rechterlijke tussenkomst een onmiddellijk opeisbare vergoeding van € 50.000,00 (zegge: vijftigduizend euro). Naast deze direct opeisbare boete, kan Amigo in rechte alsnog volledige schadevergoeding vorderen ter zake door haar geleden schade in verband met de indiensttreding of de werkzaamheden van werknemer en/of derden in strijd met deze afspraak.

 

Artikel 10. Geheimhouding

 1. Amigo is verplicht tot geheimhouding van het bestaan en de inhoud van de Opdracht, de door Opdrachtgever verstrekte informatie alsmede de resultaten van de door Amigo krachtens de Opdracht verrichte werkzaamheden. De geheimhoudingsplicht geldt niet, indien en voor zover bedoelde informatie en/of resultaten voor openbaarmaking bestemd zijn dan wel Amigo krachtens de wet tot bekend- of openbaarmaking van die informatie en/of resultaten verplicht is.
 2. Opdrachtgever is zonder voorafgaande toestemming van Amigo niet bevoegd aan derden op welke wijze dan ook informatie te verstrekken omtrent de specifiek inhoudelijke aspecten van de uitvoering van de Opdracht, daaronder mede begrepen de wijze waarop en de middelen waarmee de Opdracht wordt uitgevoegd.
 3. Amigo is gehouden de voor hem uit de artikelen 10.1 en 10.2 voortvloeiende verplichtingen eveneens op te leggen aan de door hem ter uitvoering van de Opdracht ingeschakelde derden.

 

Artikel 11. Intellectuele eigendomsrechten

 1. De rechten met betrekking tot alle (geestes-)producten, die door Amigo in het kader van de Opdracht worden gebruikt –waaronder begrepen analyses, modellen, overzichten, programmatuur, technieken e.d.- of die het resultaat zijn van de door Amigo krachtens de Opdracht verrichte werkzaamheden –waaronder begrepen adviezen, rapporten, verslagen, plannen e.d.- berusten uitsluitend bij Amigo, voor zover die rechten niet (tevens) aan derden toekomen.
 2. Opdrachtgever is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Amigo niet bevoegd tot openbaarmaking of vermenigvuldiging van de in artikel 11.1 bedoelde producten, noch tot gebruik daarvan voor een ander doel of terbeschikkingstelling daarvan aan andere personen, dan waarvoor of voor wie de betreffende producten bestemd zijn. Dit verbod omvat tevens het uitdrukkelijk of stilzwijgend toestaan van voormelde handelingen.

 

Artikel 12. Aansprakelijkheid

 1. Voor elke door Amigo aanvaarde opdracht geldt dat sprake is van een inspanningsverplichting. Amigo kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor niet behaalde resultaten.
 2. Amigo is jegens de Opdrachtgever niet aansprakelijk voor materiele of immateriële schade – al dan niet geleden door Opdrachtgever of derden – ontstaan door werkzaamheden verricht ten behoeve van de Opdrachtgever verband houdende met de uitvoering van de Opdracht. De in dit artikel opgenomen beperking van de aansprakelijkheid geldt niet indien de schade is te wijten aan opzet of grove schuld van Amigo.
 3. Niettegenstaande het in het voorgaande lid van dit artikel bepaalde is iedere aansprakelijkheid van Amigo beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van een door haar gesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. In het geval de aansprakelijkheid niet door de verzekering wordt gedekt, is deze beperkt tot het in de betreffende zaak in rekening gebrachte honorarium. Aansprakelijkheid voor mondelinge adviezen die niet op schrift zijn gesteld wordt geheel uitgesloten. Voor indirecte schade, waaronder maar niet uitsluitend wordt begrepen gevolgschade en vermogensschade, verontreiniging van bodem, lucht of wegen, is Amigo nimmer aansprakelijk, tenzij deze gedekt is en uitbetaald wordt door de door haar gesloten aansprakelijkheidsverzekering.
 4. Amigo is voorts niet aansprakelijk voor schade, welke is veroorzaakt door handelen of nalaten van door Opdrachtgever bij de uitvoering van de Opdracht betrokken derden, tenzij die schade mede is veroorzaakt door opzet of grove onzorgvuldigheid van Amigo.
 5. In gevallen waar door/namens Amigo geplaatste persoon werkzaamheden bij Opdrachtgever uitvoert onder gezag en directe leiding van Opdrachtgever, is Amigo niet aansprakelijk voor de geleverde prestatie van deze persoon, noch voor eventueel daaruit voortvloeiende schade.
 6. Amigo is evenmin aansprakelijk voor schade, welke slechts voorkomen had kunnen worden door een handelen of nalaten dat strijdig of onverenigbaar zou zijn geweest met de voor de bij de uitvoering van de Opdracht betrokken beroepsbeoefenaars geldende gedrags- en beroepsregels, tenzij deze schade is veroorzaakt door opzet of grove onzorgvuldigheid van Amigo.
 7. Amigo is steeds bevoegd de schade van Opdrachtgever zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken, waartoe Opdrachtgever alle medewerking zal verlenen.
 8. Opdrachtgever vrijwaart Amigo voor aanspraken van derden ter zake van schade, welke verband houdt met of voortvloeit uit de door Amigo uitgevoerde Opdracht, indien en voor zover Amigo daarvoor krachtens het bepaalde in dit artikel niet jegens Opdrachtgever aansprakelijk is.
 9. De in de voorgaande bepalingen van dit artikel neergelegde aansprakelijkheidsbeperkingen worden mede bedongen ten behoeve van de door Amigo bij de uitvoering van de Opdracht ingeschakelde derden, die hiervoor een rechtstreeks beroep op die aansprakelijkheidsbeperkingen kunnen doen.
 10. In geval een zelfstandig ondernemer een Opdracht namens Amigo bij Opdrachtgever uitvoert, zijn de leden van dit artikel van de overeenkomst van toepassing met dien verstande dat de zelfstandig ondernemer direct aansprakelijk is voor de door hem veroorzaakte schade. Opdrachtgever zal die zelfstandig ondernemer rechtstreeks aanspreken en Amigo vrijwaren van enige vordering ter zake van het handelen van de zelfstandig ondernemer.

 

Artikel 13. Elektronische post (e-mail) en elektronisch dataverkeer

 1. Tenzij partijen anders overeenkomen, zal de communicatie (verzenden en ontvangen van berichten al dan niet voorzien van bijlagen) tussen Opdrachtgever en Amigo in het kader van (de uitvoering van) de Opdracht (tevens) kunnen plaatsvinden door middel van elektronische post. Die communicatie geschiedt onder de navolgende voorwaarden en bepalingen
 • het verzenden en ontvangen van berichten door middel van elektronische post is uitsluitend bedoeld voor het uitwisselen van informatie en niet voor het uitwisselen van tot de andere partij gerichte wilsverklaringen, tenzij partijen anders zijn overeengekomen;
 • een door middel van elektronische post verzonden bericht wordt geacht te zijn ontvangen door de geadresseerde, indien de afzender (door middel van elektronische post) een bevestiging van ontvangst van het bericht door de geadresseerde heeft ontvangen of hem anderszins van ontvangst van het bericht door de geadresseerde blijkt;
 • in geval van twijfel omtrent de juistheid of volledigheid van een door middel van elektronische post ontvangen bericht, is de inhoud van het door de afzender verzonden bericht bepalend.
 1. Amigo staat niet in voor de juiste, volledige en/of tijdige overbrenging van een door middel van elektronische post verzonden bericht.
 2. Amigo zal redelijkerwijs van hem te verlangen maatregelen nemen om te voorkomen dat derden kennis kunnen nemen van de inhoud van door middel van elektronische post verzonden berichten en eventuele daarbij behorende bijlagen, maar kan niet ervoor instaan dat derden daarvan geen kennis kunnen nemen en aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van kennisneming van de inhoud van die berichten en eventuele daarbij behorende bijlagen door derden.
 3. Indien de uitvoering van de Opdracht (tevens) geschiedt met behulp van elektronisch dataverkeer, hetzij omdat partijen zulks overeengekomen zijn, hetzij omdat Amigo daartoe krachtens de wet gehouden is, zal Amigo redelijkerwijs van hem te verlangen maatregelen nemen om te voorkomen dat bij het verzenden of ontvangen van gegevens, zowel in de verhouding tot Opdrachtgever als in de verhouding tot derden, storing of vertraging dan wel verminking of wijziging van gegevens optreedt. Amigo heeft echter geen invloed op de datacommunicatiemiddelen en/of computersystemen door middel waarvan het elektronisch dataverkeer plaatsvindt, zodat Amigo geen aansprakelijkheid aanvaardt voor schade als gevolg van het gebruik van elektronisch dataverkeer als hulpmiddel bij de uitvoering van de Opdracht.

 

Artikel 14. Beëindiging overeenkomst

 1. Indien de Overeenkomst is aangegaan voor onbepaalde tijd, is ieder van partijen te allen tijde bevoegd de Overeenkomst met inachtneming van een naar de omstandigheden redelijke termijn tegen het einde van een kalendermaand door opzegging te beëindigen, onverminderd het hierna in artikel 14.3 bepaalde.
 2. Indien de Overeenkomst is aangegaan voor bepaalde tijd of voor het verrichten van bepaalde werkzaamheden, kan zij niet vóór afloop van die tijd of vóór afronding van die werkzaamheden beëindigd worden, behoudens het hierna in artikel 14.3 bepaalde.
 3. In afwijking van het bepaalde in de artikelen 14.1 en 14.2 is ieder van partijen bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang door opzegging tussentijds te beëindigen, indien redelijkerwijs te verwachten is dat de Opdracht, zonder dat er sprake is van een toerekenbare tekortkoming door een van de partijen in de nakoming van haar verplichtingen, niet (meer) kan of zal worden uitgevoerd zoals door partijen is overeengekomen. Amigo is bovendien bevoegd de Overeenkomst door opzegging te beëindigen, indien van haar in redelijkheid niet verlangd kan worden dat zij de opdracht uitvoert zoals door partijen is overeengekomen. Het voorafgaande lijdt uitzondering, indien en voor zover partijen anders overeenkomen.
 4. Opzegging dient schriftelijk te geschieden met vermelding van de reden op grond waarvan wordt opgezegd.
 5. Indien de Overeenkomst door de Opdrachtgever op de voet van het bepaald in de artikelen 14.1 tot en met 14.3 is beëindigd, is Opdrachtgever gehouden tot vergoeding aan Amigo van het door deze als gevolg van de beëindiging geleden of te lijden bezettingsverlies, tenzij de aanleiding voor de beëindiging in de risicosfeer van Amigo is gelegen.
 6. Aan Amigo komt het recht toe de met opdrachtgever gesloten overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen in de navolgende gevallen:
  1. Opdrachtgever een verzoek tot het verlenen van surseance van betaling bij de rechtbank indient;
  2. Opdrachtgever een verzoek tot toepassing van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen bij de rechtbank indient;
  3. Opdrachtgever door de rechtbank in staat van faillissement wordt verklaard;
  4. Opdrachtgever geraakt in een situatie, waarin de kredietwaardigheid zodanig verslechtert dat Opdrachtgever op eerste verzoek van Amigo niet in staat blijkt acceptabele vervangende zekerheid voor de contractuele verplichtingen aan Amigo te bieden;
  5. Opdrachtgever overgaat tot beëindiging respectievelijk de overdracht van (een belangrijk gedeelte van) de door opdrachtgever geëxploiteerde onderneming, daaronder begrepen de inbreng van die onderneming in een op te richten of reeds bestaande rechtspersoon.

 

Artikel 15. Wijziging Algemene Voorwaarden

 1. Amigo is bevoegd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. De door Amigo gewijzigde Algemene Voorwaarden gelden jegens Opdrachtgever vanaf dertig (30) dagen nadere deze schriftelijk van de wijziging op de hoogte is gesteld, tenzij Opdrachtgever binnen die termijn schriftelijke aan Amigo te kennen geeft tegen de wijziging bezwaar te maken. In het laatstbedoelde geval is Opdrachtgever bevoegd de Overeenkomst op te zeggen tegen het moment waarop de gewijzigde Algemene Voorwaarden op de Overeenkomst van toepassing zouden worden, doch uitsluitend indien de wijziging een wezenlijke verzwaring van de voor Opdrachtgever uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen inhoudt. Het bepaalde in artikel 14.4 is van overeenkomstige toepassing.
 2. Indien Opdrachtgever tijdig te kennen heeft gegeven tegen de wijziging bezwaar te maken, zonder dat hij de Overeenkomst bevoegd heeft opgezegd, blijven de ongewijzigde Algemene Voorwaarden tussen partijen gelden totdat de Opdracht is voltooid of de Overeenkomst is beëindigd, doch niet langer dan zes (6) maanden vanaf het einde van de hiervoor genoemde termijn van dertig (30) dagen. Duurt de Overeenkomst daarna voort, dan zijn daarop vanaf dat tijdstip de gewijzigde Algemene Voorwaarden van toepassing.

 

 Artikel 16. Toepasselijk recht en geschillen

 1. Alle rechtsverhoudingen tussen Amigo en Opdrachtgever waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands recht.
 2. Alle geschillen die verband houden met de rechtsverhouding tussen Amigo en opdrachtgever waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waarbinnen Amigo statutair gevestigd is, tenzij bepalingen van dwingende recht anders voorschrijven.
 3. Een geschil zal eerst aan de rechter worden voorgelegd, nadat partijen zich tot het uiterste hebben ingespannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.

 

Deel II: BIJZONDER DEEL ALGEMENE VOORWAARDEN

De navolgende bepalingen zijn alleen van toepassing op de bijzondere toepassingsgebieden zoals hiernavolgend opgesomd en voortvloeit uit de opdrachtomschrijving zoals weergegeven in de Opdracht/Overeenkomst tussen Amigo en Opdrachtgever gesloten. De artikel 1 tot en met 16 blijven onverminderd van toepassing. In geval van strijdigheid met de Algemene Voorwaarden prevaleren deze bijzondere bepalingen.

 

WERVING EN SELECTIE

Artikel 17. Toepassingsgebied

Dit deel van de algemene voorwaarden is van toepassing op overeengekomen bemiddeling die door Opdrachtgever met Amigo wordt gesloten uit hoofde waarvan Amigo aan Opdrachtgever een Kandidaat of meerdere kandidaten voorstelt ter vervulling van een bij de Opdrachtgever bestaande behoefte aan een tijdelijke of permanente plaatsing van een Kandidaat.

 

Artikel 18. Begrippen

In dit bijzondere deel van de Algemene Voorwaarden worden de volgende begrippen gehanteerd:

 • Arbeidsovereenkomst: hetgeen het Burgerlijk Wetboek daaronder verstaat;
 • Bruto jaarsalaris: het Bruto jaarsalaris inclusief vakantiegeld op basis van 40 uur per week;
 • Kandidaat: de persoon die na selectie door Amigo wordt voorgedragen aan Opdrachtgever.

 

Artikel 19. Algemeen

 1. Een werving- en selectieopdracht eindigt door een succesvolle vervulling van de Opdracht, dan wel door eindiging van de looptijd van de Opdracht of door intrekking van de Opdracht door Opdrachtgever of Amigo.
 2. Beëindiging van de opdracht door tijdsverloop vindt plaats, indien er binnen de tussen partijen afgesproken periode géén geschikte Kandidaat door Amigo wordt voorgesteld.
 3. Het is Opdrachtgever niet toegestaan gegevens van door Amigo voorgestelde kandidaten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Amigo aan derden bekend te maken dan wel aan derden voor te stellen.
 4. Indien Opdrachtgever een door Amigo voorgedragen Kandidaat afwijst of de Kandidaat een aanbod voor het sluiten van een Arbeidsovereenkomst afwijst, is het de Opdrachtgever niet toegestaan binnen vierentwintig (24) maanden na de voordracht van de Kandidaat door Amigo alsnog een samenwerking c.q. arbeidsovereenkomst met deze Kandidaat aan te gaan. Indien dit laatste wél plaatsvindt, zal Opdrachtgever het honorarium aan Amigo verschuldigd zijn als ware de overeenkomst tot stand gekomen door middel van bemiddeling door Amigo.
 5. Amigo bedingt bij het aanvaarden van de Opdracht gegeven door Opdrachtgever, volledige exclusiviteit. Gedurende de periode dat Amigo de Opdracht uitvoert, zal Opdrachtgever géén derden inschakelen ten behoeve van het werven en selecteren van Kandidaten op de in de Opdrachtbevestiging vermelde functie(s).

 

Artikel 20. Honorarium

 1. Amigo werkt met een vast honorarium gebaseerd op het Bruto jaarsalaris van de Kandidaat per werving- en selectieopdracht. Het honorarium wordt contractueel vastgesteld in de Opdrachtbevestiging dan wel de Opdracht/Overeenkomst. Het volledige honorarium is verschuldigd bij de succesvolle vervulling, waaronder wordt verstaan ondertekening van de Arbeidsovereenkomst en indien aanwezig, het doorlopen van proeftijd, afhankelijk van de situatie maximaal één of twee maanden van de door Amigo aangedragen Kandidaat.
 2. Naast dit vaste honorarium, kan Amigo kosten in rekening brengen met betrekking tot advertenties, dan wel assessments, gedrags- en psychologische testen voor zover tussen Amigo en Opdrachtgever hierover in de Opdrachtbevestiging nadere afspraken zijn gemaakt dan wel Opdrachtgever in de loop van de Opdracht deze aanvullende werkzaamheden van Amigo verlangt. Alsdan gelden tarieven zoals tussen partijen in de Opdrachtbevestiging dan wel in de nadere afspraken omtrent deze kosten worden gemaakt.
 3. Naast het vaste honorarium is Opdrachtgever eveneens de reis- en verblijfskosten verschuldigd die de Kandidaat maakt in verband met de selectieprocedure door Amigo.
 4. Indien Opdrachtgever de Opdracht intrekt of essentiële kenmerken van de opdracht wijzigt gedurende het selectieproces, is Opdrachtgever een annuleringsvergoeding/honorarium verschuldigd ter hoogte van 10% van het te verwachten Bruto jaarinkomen voor de desbetreffende functie. Onder wijziging van essentiële kenmerken van de opdracht wordt verstaan het zodanig wijzigen van elementen van de aan Amigo verstrekte opdracht dat, naar het oordeel van Amigo, een nieuwe opdracht is ontstaan.
 5. Opdrachtgever is gehouden om binnen veertien (14) na de startdatum van de Arbeidsovereenkomst, aan Amigo alle inkomensgegevens te verstrekken van de Kandidaat, noodzakelijk voor de bepaling van het honorarium, evenals de startdatum van de door Amigo geselecteerde Kandidaat. Indien Opdrachtgever niet tijdige, dan wel onvoldoende of onjuiste gegevens verstrekt, is Amigo gerechtigd de hoogte van het brutosalaris te schatten en conform die schatting het honorarium te factureren.

 

Artikel 21. Garantie

 1. Indien de Arbeidsovereenkomst na de werving- en selectieopdracht tussen de Kandidaat en de Opdrachtgever binnen de (een- resp. tweemaandelijkse) proeftijd wordt beëindigd, wordt de Opdracht als niet afgerond beschouwd en zal deze Opdracht zonder extra honorarium opnieuw worden gestart indien aan de navolgende voorwaarden is voldaan:
 • De Opdrachtgever stelt Amigo hiervan schriftelijk binnen tien (10) dagen na opzegging van de Kandidaat op de hoogte;
 • De opzegging van de Arbeidsovereenkomst is niet het gevolg van wijzigen van de Arbeidsovereenkomst/Functie van de betrokken functionaris dan wel niet nakomen van de tussen Amigo en Opdrachtgever gemaakte afspraken, dan wel tussen Opdrachtgever en de Kandidaat;
 • Beëindiging van de Arbeidsovereenkomst niet het gevolg is van fusie, reorganisatie, overname dan wel faillissement of surseance van betaling;
 • De Opdrachtgever alle door Amigo gefactureerde bedragen betaald heeft;
 • De overige voorwaarden vermeld in deze Algemene en Bijzondere Voorwaarden zijn beschreven, door Opdrachtgever zijn nagekomen.

Alsdan zal Amigo wel gerechtigd zijn de out-of-pocket kosten in rekening te brengen.

 1. Amigo zal uitermate zorgvuldig te werk gaan bij het selecteren van kandidaten en zich van de geschiktheid proberen te verzekeren, maar geeft omtrent de uiteindelijke geschiktheid alsmede de op dit oordeel gebaseerde referenties overhandigd door de Kandidaat, geen garanties.

 

Artikel 22. Aansprakelijkheid

Voordrachten van kandidaten komen tot stand na beste inzichten en conform de normen van goed vakmanschap door Amigo. Amigo gaat er daarbij vanuit dat de inlichtingen die de kandidaten over zichzelf verstrekken of die van referenten over hen zijn verkregen, juist zijn. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de uiteindelijke keuze van de kandidaten. Amigo sluit elke aansprakelijkheid uit voor de gevolgen van het handelen en/of nalaten daaronder begrepen gevolgschade van kandidaten die mede, als gevolg van de Opdrachtuitvoering van Opdrachtgever, in dienst zijn getreden.

 

Artikel 23. Einde

Amigo is naast de beëindigingsmogelijkheid genoemd in artikel 14, eveneens gerechtigd de opdrachtovereenkomst door middel van een schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang en zonder tot enige schadeloosstelling jegens Opdrachtgever te zijn gehouden, te beëindigen indien dit het gevolg is van feiten of omstandigheden die zich aan de invloed van Amigo onttrekken en waarvan zij bij het sluiten van de overeenkomst geen kennis droeg, de voortzetting van de overeenkomst in redelijkheid niet van Amigo gevergd kan worden of indien zij betrokken zou worden bij gedragingen welke indruisen tegen de goede zede of de zorgvuldigheid die in een maatschappelijk verkeer tegenover derden in acht genomen dienen te worden.

 
PROJECTEN

Artikel 24. Toepassingsgebied

Dit bijzonder deel van de Algemene voorwaarden zijn van toepassing op de Opdracht gesloten tussen Opdrachtgever en Amigo uit hoofde van de projecten die  Amigo aan Opdrachtgever aanbiedt.

 

Artikel 25. Begrippen

Professional: de natuurlijke persoon, die al dan niet uit hoofde van een arbeidsovereenkomst met Amigo in opdracht van Amigo in het kader van de uitvoering van projecten die door Amigo als zodanig aan opdrachtgever worden aangeboden, werkzaamheden bij of ten behoeve van de Opdrachtgever verricht;

 

Artikel 26. Uitvoering

 1. De keuze van de Professional die de werkzaamheden in het kader van de projectopdracht verricht vindt plaats in nauw overleg tussen Amigo en de opdrachtgever. Amigo behoudt zich het recht voor te allen tijde een reeds voorgedragen Professional terug te trekken of te vervangen door een andere gekwalificeerde kandidaat.
 2. Het is opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Amigo de Professional andere werkzaamheden te laten verrichten dan die bij de projectopdracht zijn overeengekomen. Ook is het doorleveren van de Professional zonder schriftelijke toestemming van Amigo niet toegestaan.
 3. Amigo behoudt zich het recht voor een Professional op een projectopdracht te vervangen. Een nieuwe Professional zal minimaal het kennis- en ervaringsniveau hebben zoals overeengekomen in de opdrachtbevestiging. Mochten partijen niet tot overeenstemming komen over de persoon van de vervangende Professional, dan eindigt de projectopdracht van rechtswege na ontvangst van een daartoe door Amigo verzonden bevestiging, zonder dat Amigo aansprakelijk is voor eventueel door Opdrachtgever geleden schade.

           

Artikel 27. Honorarium

Het honorarium voor de Opdracht wordt bepaald op basis van het aantal uren dat met de uitvoering van het Project is gemoeid. Voor de termijn van betaling gelden de bepalingen in het algemeen deel van deze Algemene Voorwaarden, eveneens met betrekking tot de gevolgen van het te late dan wel niet betalen van Opdrachtgever.

 

Artikel 28. Onuitvoerbaarheid van het project

 1. Amigo heeft het recht de nakoming van haar verplichtingen ter zake van de uitvoering van het project op te schorten, indien zij door omstandigheden die bij het sluiten van de overeenkomst met Opdrachtgever niet te verwachten waren en die buiten haar invloedsfeer zijn gelegen, tijdelijk is verhinderd haar verplichtingen na te komen.
 2. Onder omstandigheden die niet door Amigo te verwachten waren bij het sluiten van de overeenkomst en die buiten haar invloedsfeer zijn gelegen worden onder andere verstaan de omstandigheid dat andere partijen van wie Amigo afhankelijk is in het kader van de nakoming van haar verplichtingen niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen ten opzichte van Amigo alsook het verlies c.q. verloren gaan van gereedschappen en materialen die Amigo in het kader van de nakoming van haar verplichtingen behoeft.
 3. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat Amigo haar werkzaamheden ongestoord en op het overeengekomen tijdstip kan verrichten.
 4. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade, onder andere als gevolg van verlies, diefstal, verbranding of beschadiging, aan zaken van Amigo welke door Amigo in het kader van de uitvoering van het project worden gebruikt en die zich bevinden op de plaats waar de werkzaamheden worden verricht.
 5. Schiet Opdrachtgever tekort in de nakoming van de verplichtingen zoals hiervoor omschreven en ontstaat dientengevolge vertraging in de uitvoering van het project, zullen de door Amigo uit te voeren werkzaamheden worden verricht zodra Opdrachtgever alsnog aan haar verplichtingen voldoet en de planning van Amigo dit toelaat.

 

Artikel 29. Einde opdracht

 1. De Opdracht voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege op het moment dat de overeengekomen tijd voor het project verstrijkt, wanneer een vooraf overeengekomen toekomstige gebeurtenis zich voordoet of na het bereiken van een bepaalde overeengekomen doelstelling van het project.
 2. Tussentijdse opzegging van een Opdracht voor bepaalde tijd is uitsluitend mogelijk indien dat schriftelijk tussen partijen is overeengekomen en de opzegtermijn bedraagt alsdan voor beide partijen ten minste een maand.
 3. Indien en nadat in het kader van een Opdracht een vooraf overeengekomen toekomstige gebeurtenis zich voordoet, een bepaalde overeengekomen doelstelling is bereikt of na het moment dat de overeengekomen tijd van de Opdracht is verstreken, de Opdracht stilzwijgend wordt voortgezet wordt de Opdracht met ten minste een maand ofwel de in de opdrachtbevestiging vermelde verlengperiode verlengd.

 

DEEL III: PRIVACY EN PERSOONSGEGEVENS

De navolgende bepalingen zijn alleen van toepassing op de bijzondere toepassingsgebieden zoals hiernavolgend opgesomd en voortvloeit uit de opdrachtomschrijving zoals weergegeven in de Opdracht/Overeenkomst tussen Amigo en Opdrachtgever gesloten. De artikel 1 tot en met 16 blijven onverminderd van toepassing. In geval van strijdigheid met de Algemene Voorwaarden prevaleren deze bijzondere bepalingen

Indien en voor zover Amigo als Opdrachtnemer persoonsgegevens in de zin van de AVG verwerkt als Verwerker in het kader van haar dienstverlening, waarbij de Opdrachtgever is aan te merken als Verwerkingsverantwoordelijke zijn de navolgende – onder deel III beschreven – bepalingen van toepassing.

 

Artikel 30. Definities

De gebruikte begrippen hebben de volgende betekenis.

AVG: de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de Verwerking van Persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG.
Privacywetgeving: alle toepasselijke wet- en regelgeving met betrekking tot de Verwerking en bescherming van persoonsgegevens, waaronder maar niet beperkt tot de Wbp, AVG en de Uitvoeringswet AVG;
Uitvoeringswet AVG: Regels ter uitvoering van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) (PbEU 2016, L 119) (Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming);
Wbp: de Wet bescherming persoonsgegevens
Betrokkene: geïdentificeerde of identificeerbaar natuurlijk persoon op wie een Persoonsgegeven betrekking heeft.
Datalek: Een inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot - of waarbij redelijkerwijs niet uit te sluiten valt dat die kan leiden tot - de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte persoonsgegevens.
Derden: een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan, niet zijnde de Betrokkene, noch de Verwerkingsverantwoordelijke, noch de Verwerker, noch de personen die onder rechtstreeks gezag van de Verwerkingsverantwoordelijke of de Verwerker gemachtigd zijn om Persoonsgegevens te verwerken.
Meldplicht datalekken: De verplichting tot het melden van Datalekken aan de Autoriteit Persoonsgegevens en (in sommige gevallen) aan Betrokkene(n).
Onderhavige bepalingen: De bepalingen als bedoeld in Deel III van deze algemene voorwaarden.
Overeenkomst: de overeenkomst die tussen Verwerkingsverantwoordelijke en Verwerker is gesloten en op grond waarvan Verwerker Persoonsgegevens ten behoeve van de uitvoering van deze overeenkomst voor Verwerkingsverantwoordelijke verwerkt.
Persoonsgegevens: Alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon („de Betrokkene”); als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.
Verwerker: Een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/ dat ten behoeve van de Verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt, zonder aan zijn rechtstreeks gezag te zijn onderworpen.
Verwerking: Een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.
Verwerkingsverantwoordelijke: Een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt.

 

Artikel 31. Toepasselijkheid en looptijd

 1. Onderhavige bepalingen vormen een aanvulling op de Overeenkomst en vervangen eventuele eerder gemaakte afspraken tussen Partijen ten aanzien van de Verwerking van Persoonsgegevens. Bij tegenstrijdigheid tussen de onderhavige bepalingen en de Overeenkomst, prevaleren de onderhavige bepalingen.
 2. De onderhavige bepalingen gelden voor alle Verwerkingen die plaatsvinden ter uitvoering van de Overeenkomst. Verwerker brengt Verwerkingsverantwoordelijke onverwijld op de hoogte indien Verwerker reden heeft om aan te nemen dat Verwerker niet langer aan de Onderhavige bepalingen kan voldoen.

 

Artikel 32. Verwerking

 1. Verwerker verwerkt de persoonsgegevens uitsluitend op de manier die tussen partijen is afgesproken in de Overeenkomst. Dit verwerken gebeurt niet langer of uitgebreider dan noodzakelijk voor de uitvoering van de Overeenkomst. De Verwerking vindt in opdracht van en volgens schriftelijke instructies van de Verwerkingsverantwoordelijke, tenzij Verwerker op grond van de wet- of regelgeving verplicht is om anders te handelen.
 2. Indien een instructie, naar de mening van Verwerker, een inbreuk maakt op de toepasselijke Privacywetgeving stelt zij de Verwerkingsverantwoordelijke daarvan onmiddellijk in kennis.
 3. De Verwerking vindt plaats onder verantwoordelijkheid van de Verwerkingsverantwoordelijke. Verwerker heeft geen zeggenschap over het doel en de middelen van de Verwerking en neemt geen beslissingen over zaken als het gebruik van Persoonsgegevens, de bewaartermijn en het verstrekken van Persoonsgegevens aan Derden. Verwerkingsverantwoordelijke moet er voor zorgen dat zij het doel en de middelen van de Verwerking van de Persoonsgegevens duidelijk heeft vastgesteld.
 4. Verwerkingsverantwoordelijke is wettelijk verplicht de geldende wet- en regelgeving op het gebied van privacy na te leven. In het bijzonder dient Verwerkingsverantwoordelijke vast te stellen of er sprake is van een rechtmatige grondslag voor het Verwerken van de Persoonsgegevens. Verwerker zorgt ervoor dat zij voldoet aan de op haar als Verwerker van toepassing zijnde regelgeving op het gebied van de Verwerking van Persoonsgegevens en de afspraken die partijen hebben gemaakt in de Onderhavige bepalingen.
 5. Verwerker zorgt ervoor dat alleen haar medewerkers toegang hebben tot de Persoonsgegevens. Zij beperkt de toegang tot medewerkers voor wie de toegang noodzakelijk is voor hun werkzaamheden, waarbij de toegang beperkt is tot Persoonsgegevens die deze medewerkers nodig hebben voor hun werkzaamheden.
 6. Verwerker dient Verwerkingsverantwoordelijke in kennis te stellen van alle verzoeken die rechtstreeks van Betrokkenen zijn ontvangen met betrekking tot de rechten van Betrokkenen op grond van de toepasselijke Privacywetgeving, waaronder maar niet beperkt tot verzoeken tot inzage, rectificatie, wissing, beperking van de verwerking of overdracht van de Persoonsgegevens. Verwerker geeft aan een dergelijk verzoek alleen gevolg indien Verwerkingsverantwoordelijke Verwerker daartoe schriftelijk opdracht heeft gegeven. verwerker handelt alle verzoeken om inlichtingen van Verwerkingsverantwoordelijke met betrekking tot de Verwerking van de persoonsgegevens vlot en behoorlijk af.
 7. Verwerker zal de Persoonsgegevens alleen Verwerken binnen de Europese Economische Ruimte, tenzij partijen anders overeenkomen. Deze afspraken leggen partijen gezamenlijk schriftelijk vast, waarbij verwerking buiten de Europese Economische Ruimte alleen toegestaan is met voorafgaande schriftelijke toestemming van de Verwerkingsverantwoordelijke.
 8. Verwerker verleent aan Verwerkingsverantwoordelijk zijn medewerking om een gegevensbeschermingseffectbeoordeling uit te voeren en/of de toezichthouder te raadplegen voorafgaand aan een Verwerking de een hoog risico met zich meebrengt.

 

Artikel 33. Verstrekking Persoonsgegevens aan derden

 1. Verwerker zal geen Persoonsgegevens aan een derde verstrekken of ter beschikking stellen tenzij op grond van een uitdrukkelijke schriftelijke opdracht van Verwerkingsverantwoordelijke. Indien de ter beschikking stelling van de Persoonsgegevens dient te geschieden op bevel van een gerechtelijke of bestuurlijke instantie, zal Verwerker indien er geen strafrechtelijke of andere juridische belemmeringen zijn - binnen 24 uur na ontvangst van een dergelijk bevel - Verwerkingsverantwoordelijke daarvan in kennis stellen om Verwerkingsverantwoordelijke zodoende in staat te stellen daartegen een haar ter beschikking staand rechtsmiddel in te stellen.
 2. Indien Verwerker van oordeel is dat zij op grond van een wettelijke verplichting Persoonsgegevens ter beschikking dient te stellen aan een daartoe bevoegde instantie zal zij daar niet toe overgaan, dan na overleg met en goedkeuring van Verwerkingsverantwoordelijke. Zij zal Verwerkingsverantwoordelijke zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis stellen van de wettelijke verplichting en daarbij alle relevante informatie verstrekken die Verwerkingsverantwoordelijke redelijkerwijs nodig heeft om de benodigde maatregelen te treffen om te bepalen of verstrekking kan plaatsvinden en, zo ja, onder welke voorwaarden.

 

Artikel 34. Beveiligingsmaatregelen

 1. Verwerker draagt er zorg voor dat de persoonsgegevens voldoende worden beveiligd. Om verlies en/of onrechtmatige verwerkingen te voorkomen zal Verwerker passende technische en organisatorische maatregelen nemen. Bij het nemen van de beveiligingsmaatregelen wordt rekening gehouden met de risico’s van de verwerking, de stand van de techniek en de kosten van de beveiligingsmaatregelen en de qua waarschijnlijkheid en ernst uiteenlopende risico's die Verwerking van de Persoonsgegevens die de Verwerker Verwerkt met zich meebrengen voor de rechten en vrijheden van de Betrokkenen.
 2. Verwerker informeert Verwerkingsverantwoordelijke als één van de beveiligingsmaatregelen wijzigt.
 3. Verwerker biedt passende waarborgen voor de toepassing van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te verrichten Verwerkingen. Als Verwerkingsverantwoordelijke de wijze waarop Verwerker de beveiligingsmaatregelen naleeft, wilt laten inspecteren, dan kan Verwerkingsverantwoordelijke hiertoe een verzoek aan Verwerker doen. Partijen zullen hierover gezamenlijk afspraken maken.
 4. De kosten van een inspectie zijn voor rekening van Verwerkingsverantwoordelijke, die een kopie van het inspectierapport aan Verwerker zal verschaffen. Verwerkingsverantwoordelijke zal aan degene die de inspectie uitvoert een geheimhoudingsplicht opleggen met betrekking tot zijn bevindingen tegenover derden.

 

Artikel 35. Inschakelen derden door Verwerker

 1. Verwerker mag uitsluitend na voorafgaande schriftelijke toestemming van Verwerkingsverantwoordelijke een derde inschakelen bij de uitvoering van deze Overeenkomst, onder de voorwaarden die Verwerkingsverantwoordelijke daarbij stelt.
 2. Indien een derde na schriftelijke toestemming van Verwerkingsverantwoordelijke wordt ingeschakeld om ten behoeve van de Verwerkingsverantwoordelijke specifieke verwerkingsactiviteiten te verrichten, zal Verwerker aan deze andere derde bij overeenkomst minstens dezelfde verplichtingen inzake de Verwerking en bescherming van Persoonsgegevens opleggen als de verplichtingen die zijn opgenomen in deze Overeenkomst.
 3. Verwerker is in alle opzichten verantwoordelijk en aansprakelijk voor het doen en laten van derden die zij in het kader van deze Overeenkomst inschakelt.

 

Artikel 36. Datalekken

 1. Indien er sprake is van een Datalek dan zal Verwerkingsverantwoordelijke zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte worden gesteld. Verwerker streeft ernaar dit te doen binnen 24 uur nadat zij dit Datalek heeft ontdekt. Verwerker zal Verwerkingsverantwoordelijke daarbij voorzien van de informatie die Verwerkings-verantwoordelijke redelijkerwijs nodig heeft om – indien nodig – een juiste en volledige melding te doen aan de Autoriteit Persoonsgegevens c.q. de Toezichthouder en eventueel Betrokkene(n).
 2. Indien zich een datalek heeft voorgedaan, dient Verwerker in ieder geval informatie te verstrekken over het volgende:
 • de aard van de inbreuk, waar mogelijk onder vermelding van de categorieën van Betrokkenen in kwestie en, bij benadering, het aantal Betrokkenen in kwestie;
 • de (mogelijk) getroffen Persoonsgegevens en, bij benadering, het aantal getroffen Persoonsgegevens in kwestie
 • de vastgestelde en verwachte gevolgen van de inbreuk voor de Verwerking van de Persoonsgegevens en de daarbij betrokken personen;
 • de maatregelen die Verwerker heeft getroffen en zal treffen om de inbreuk aan te pakken, waaronder, in voorkomend geval, de maatregelen ter beperking van de eventuele negatieve gevolgen van de inbreuk.
 1. De verantwoordelijkheid voor het doen van de melding van Datalekken aan de Autoriteit Persoonsgegevens en (eventueel) Betrokkene(n) rust op Verwerkingsverantwoordelijke, hetgeen eveneens het geval is voor het (bij)houden van een register van datalekken.
 2. Verwerker zal alle maatregelen treffen die nodig zijn om de (mogelijke) schade van een inbreuk op de beveiliging te beperken en zal Verwerkingsverantwoordelijke ondersteunen bij meldingen aan Betrokkenen en/of autoriteiten.
 3. Een dergelijke melding door Verwerkingsverantwoordelijke zal niet als tekortkoming in de nakoming van deze Onderhavige bepalingen of Overeenkomst of anderszins als onrechtmatige handeling worden beschouwd.

 

Artikel 37. Geheimhouding

 1. Verwerker zal de Persoonsgegevens en andere informatie verkregen van de Verwerkingsverantwoordelijke strikt geheim houden, waarbij zij minstens eenzelfde mate van zorg zal betrachten als die, die zij ten aanzien van de bescherming van haar eigen informatie van zeer vertrouwelijke aard in acht neemt.
 2. Verwerker zal er zorg voor dragen dat haar medewerkers en ingeschakelde hulppersonen zich aan de geheimhouding houden, door een geheimhoudingsbeding in de (arbeids-)overeenkomsten op te nemen waarin uitdrukkelijk is opgenomen dat de geheimhouding zowel gedurende de looptijd van de tussen hen geldende overeenkomst als daarna in acht genomen dient te worden.
 3. Verwerker zal de Persoonsgegevens of andere informatie verkregen van de Verwerkingsverantwoordelijke niet openbaar maken, distribueren, verstrekken, of op andere wijze bekend maken aan andere personen dan haar werknemers die van de Persoonsgegevens of andere informatie verkregen van de Verwerkingsverantwoordelijke kennis moeten kunnen nemen voor hun werkzaamheden voor de Verwerker.
 4. Verwerker zal deze werknemers pas toegang geven tot de Persoonsgegevens en andere informatie verkregen van de Verwerkingsverantwoordelijke, nadat zij gebonden zijn aan de geheimhoudingsplicht en geïnformeerd zijn over het vertrouwelijke karakter van de Persoonsgegevens en andere informatie verkregen van de Verwerkingsverantwoordelijke.
 5. Verwerker legt het in overige in deze Onderhavige bepalingen bepaalde ook aan haar werknemers op.

 

Artikel 38. Aansprakelijkheid

 1. Verwerkingsverantwoordelijke staat er voor in dat de Verwerking van Persoonsgegevens op basis van deze Overeenkomst niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op de rechten van Betrokkene(n).
 2. Verwerker is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van het door Verwerkingsverantwoordelijke niet naleven van de AVG of andere wet- of regelgeving. Verwerkingsverantwoordelijke vrijwaart Verwerker voor aanspraken van Derden op grond van zulke schade.
 3. Indien Verwerker ten gevolge van het handelen van Verwerkingsverantwoordelijke boetes opgelegd krijgt, dan wel verwikkeld raakt in een juridische procedure, dan zullen de kosten die Verwerker in verband daarmee moet maken voor rekening van Verwerkingsverantwoordelijke komen. Verwerkingsverantwoordelijke vrijwaart Verwerker uitdrukkelijk voor bovengenoemde kosten.
 4. Dit artikel blijft ook na beëindiging van de Overeenkomst onverminderd van kracht.

 

Artikel 39. Teruggave of vernietiging persoonsgegevens

 1. Verwerker verplicht zich ertoe om de aan haar verstrekte Persoonsgegevens, waaronder mede wordt begrepen alle digitale kopieën aan Verwerkingsverantwoordelijke terug over te dragen, dan wel indien Verwerkingsverantwoordelijke daarom verzoekt te vernietigen, indien de Overeenkomst wordt beëindigd.
 2. De retournering van de Persoonsgegevens dan wel de vernietiging hiervan zoals hiervoor bedoeld wordt door de Verwerker schriftelijk bevestigd aan de Verwerkingsverantwoordelijke
 3. Indien naar het redelijk oordeel van Verwerker een zelfstandige wettelijke verplichting van Verwerker het geheel of gedeeltelijk retourneren of vernietigen van de Persoonsgegevens door Verwerker verbiedt of beperkt zal zij Verwerkingsverantwoordelijke zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis stellen van de wettelijke verplichting
 4. Verwerker zal in dat geval daarbij alle relevante informatie verstrekken die Verwerkingsverantwoordelijke redelijkerwijs nodig heeft om te bepalen of vernietiging kan plaatsvinden en, zo ja, onder welke voorwaarden.
 5. Indien naar het redelijk oordeel van Verwerkingsverantwoordelijke de wettelijke verplichting (gedeeltelijke) vernietiging van de Persoonsgegevens door Verwerker toelaat zal Verwerker daartoe op verzoek van Verwerkingsverantwoordelijke onverwijld overgaan.
 6. Is Verwerkingsverantwoordelijke ondanks het verzoek van de Verwerkingsverantwoordelijke zoals hiervoor vermeld in lid 5 van oordeel dat vernietiging niet mag plaatsvinden, dan zal zij Verwerker daarvan schriftelijk op de hoogte stellen. Verwerker garandeert in dat geval de vertrouwelijkheid van de Persoonsgegevens jegens Verwerkingsverantwoordelijke en zal de Persoonsgegevens niet Verwerken behalve ter voldoening aan haar bovenbedoelde wettelijke verplichting of na schriftelijke opdracht van Verwerkingsverantwoordelijke.
 7. De kosten die gemoeid gaan met het verzamelen en overdragen of het vernietigen van de gegevens wegens de beëindiging van de Overeenkomst, komen voor rekening van Verwerkingsverantwoordelijke.

 

Artikel 40. Overdracht rechten en plichten

De rechten en verplichtingen uit deze Onderhavige bepalingen kunnen door Verwerker niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Verwerkingsverantwoordelijke.

 

Artikel 41. Vervanging van de  bepalingen

Indien één of meer van de deze bepalingen nietig c.q. onverbindend blijken te zijn, dan blijven de overige bepalingen onverkort van kracht. Partijen verplichten zich reeds nu voor alsdan om de nietige c.q. onverbindende bepalingen te vervangen door bepalingen, die niet nietig c.q. wel verbindend zijn en die zo min mogelijk – gelet op het doel en de strekking van deze overeenkomst – afwijken van de nietige c.q. verbindende bepalingen.

 

Amigo Creative Network

Jan Campertstraat 7, kantoor 0.2
6416 SG Heerlen

Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van recente (vak) ontwikkelingen? Meld je dan hier aan.

Inschrijven

website logo